Pliktene forankres

Brukerklagenemndas avtalemodell, slik den fungerer i dag, er lite egnet som instrument. Dette mener Samferdselsdepartementet, som foreslår å forankre tilbydernes plikter og sluttbrukernes rettigheter nærmere i ekomloven.

Brukerklagenemdas karakter som en bransjenemd forutsettes videreført i Samferdelsdepartementets forslag til endringer i ekomloven, med høringsfrist 2. oktober. Problemer med dagens nemnd Det har vist seg at det tar lang tid å lage en standardavtale som alle tilbyderne kan godta. Dersom enkelttilbydere nekter å inngå frivillig avtale, kan myndigheten måtte fatte enkeltvedtak overfor disse, noe som krever både tid og ressurser. Oppstår det en konflikt med en sluttbruker før en tilbyd

Forsiden akkurat nå

Til toppen