Frykter at Nkom er uten føringer:

Krever politisk styring av nettnøytraliteten

Kan arbeidet med nettnøytraliteten styres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet alene? Nei, mener Telenor og ber politikerne komme på banen.

Telenor frykter at Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med nettnøytraliteten bærer galt av sted. Manglende politisk styring gir myndigheten stor innflytelse – kanskje for stor, frykter Telenor.

Myndighetskontakt David Hansen i Telenor mener politikerne må komme på banen og legge føringer for det videre arbeidet med nettnøytraliteten.
Myndighetskontakt David Hansen i Telenor mener politikerne må komme på banen og legge føringer for det videre arbeidet med nettnøytraliteten.

I begynnelsen av juli ble det klart at EU hadde forhandlet seg fram til det EU-kommissær Günther Oettinger, som har ansvaret for den digitale økonomien, omtalte som et sett pragmatiske nettnøytralitetsregler.

Men mange formaliteter gjenstår, og det kan ennå gå lang tid før reglene er endelige og gjeldende for unionen og EØS-landene. I mellomtiden skal byråkratene jobbe mye med det politiske kompromisset.

– Vi trenger å vite om Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker en strengere regulering enn EUs kompromiss legger opp til, sier myndighetskontakt David Hansen i Telenor til Inside Telecom.

Han mener de gjeldende, norske retningslinjene, som ble utarbeidet i 2009, er helt i tråd med EU-politikernes beslutning, og at ikke finnes noen grunn til å tukle med ordningen.

Han støttes av kollega og forskningsleder Bjørn Hansen i Telenor Research.

– Vi frykter at Norge i siste instans skal ende opp med strengere regler enn resten av Europa, noe som kan ramme det norske næringslivet ved at konkurransekraften svekkes, sier han.

Spesialiserte tjenester

Forskningsleder Bjørn Hansen sier Telenor kan leve med EU-kompromisset rundt de spesialiserte tjenestene.
Forskningsleder Bjørn Hansen sier Telenor kan leve med EU-kompromisset rundt de spesialiserte tjenestene. Foto: Telenor

Et kompliserende element i debatten har vært mangelen på en definisjon av «spesialiserte tjenester». Behovet for en definisjon henger sammen med ønsket om å kunne selge slike tjenester uten at nettnøytraliteten rammes, altså som ekstra-tjenester som distribueres parallelt med den ordinære internettrafikken, uten å gå på bekostning av den.

Ifølge forskningslederen har EU-politikerne kommet fram til et prinsipp der man unngår å beskrive hvilke tekniske krav spesialiserte tjenester må oppfylle.

I stedet kreves det at leveranse av spesialiserte tjenester ikke forringer kvaliteten på den ordinære internettjenesten.

– EU har bestemt at kvaliteten på en spesialisert tjeneste må være høyere enn kvaliteten på en normal internettaksess. Dette kalles en effektbasert fortolkning, og er en helt sentral rettesnor, sier han.

Definisjoner


Nettnøytralitet
: Ideen om at alt innhold og all trafikk på Internett skal være sidestilt.  

Nulltaksering: Datatrafikk det ikke kreves betaling for.

Spesialiserte tjenester: Tjenester operatørene kan kreve ekstra betalt for, uten at det kommer i konflikt med nettnøytraliteten. Datatrafikken tjenestene skaper kommer i tillegg til den nettkapasiteten kundene allerede betaler for gjennom abonnementet sitt.

Han legger til at dette begrenser operatørenes forretningsmuligheter ved at lavkapasitetsprodukter ikke kan selges som spesialiserte tjenester.

– Vi kan ikke selge billig datatrafikk om natta til applikasjoner som ikke krever mye kapasitet, selv om det kunne vært en attraktiv forretningsmodell for oss, eksemplifiserer han.

Krever politisk styring

David Hansen er redd Nkom ender med å underminere dagens norske retningslinjer, og at etaten skal forvanske reglene som vil komme idet EU-lovgivningen foreligger.

– Finnes det politiske føringer her? Vi kan ikke holde oss med en tilsynsmyndighet som gjennom sine aktiviteter i europeiske fagfora motvirker norske interesser, sier han og understreker at Norges ståsted utenfor EU gjør at Nkoms representanter har mer regelmessig kontakt med europeiske kolleger enn hva norske politikere har.

– Vi ønsker et Norge som er konkurransedyktig i Europa, og et Europa som er konkurransedyktig i verden. Nettnøytraliteten er helt sentral i arbeidet med den digitale økonomien, og spørsmålene knyttet til den er altfor viktige til at de kan overlates til forvaltningen alene, fortsetter David Hansen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nkom-sjef Torstein Olsen sier myndighetene må tenke helhetlig der hvor de kommersielle aktørene bare behøver å bry seg om profitt.
Nkom-sjef Torstein Olsen sier myndighetene må tenke helhetlig der hvor de kommersielle aktørene bare behøver å bry seg om profitt. Foto: Håvard Fossen, Insidetelecom.no

– Telenor tenker profitt

Direktør Torstein Olsen i Nkom mener Telenors utspill må ses i lys av selskapets økonomiske interesser.

– Dette er et profittmaksimerende selskap som har helt andre hensyn å ta enn oss. Vi må ivareta helheten. Jeg kan godt forstå at Telenor ønsker et regelverk som gir selskapet full frihet til å tilby hva som helst uten at myndighetene legger seg borti det, sier Olsen.

Han tror Telenor har lyst til å snu opp ned på abonnementsporteføljen sin og la både privatkunder og bedrifter betale for Internett på basis av hva de ønsker å bruke nettet til.

Olsen mistenker dessuten at Telenor kan søke å så splid, men han avviser at det er uenighet mellom den politiske ledelsen og Nkom. Og han understreker at eksperter i Nkom, som har en fremtredende stemme i den norske nettnøytralitetsdebatten, på ingen måte handler på eget initiativ.

– Våre medarbeidere er blant Europas fremste eksperter på området, men dette handler ikke om dem. Dette er et myndighetsanliggende hvor Nkom handler i tråd med Samferdselsdepartementets føringer. Våre tolkninger har hele tiden vært avstemt med departementet, sier Olsen som svar på kritikken.

Nkom-sjefen presiserer at etaten ikke lager lovene, bare forvalter dem.

I blant kan det synes som om Telenor opererer under dekke av å drive ren u-hjelp

Torstein Olsen, Nkom

– De politiske beslutningene ligger i lovverket. Da sier det seg selv at politikerne er høyst delaktige i arbeidet, sier han og forsikrer at Nkom har full tilslutning fra den politiske ledelsen i departementet i fortolkningen av lovverket.

Frykter nulltaksering

Bjørn Hansen i Telenor peker på at Nkom sier nulltaksering er et brudd på de norske reglene. Dette bekymrer forskningslederen, som aner konturene av et Norge som underlegges strengere regler enn sine europeiske naboland.

Olsen deler ikke bekymringen.

– EU-kommisjonen har riktignok ikke tatt stilling til hvorvidt nulltaksering er et brudd på nettnøytraliteten, men det har ikke forhindret medlemslandene fra å gjøre det. Og nå ser vi at land etter land i Europa konkluderer som oss, nemlig at den er et brudd på nøytraliteten. Altså kan vi ikke ha noe av det, sier Olsen.

Telenor har allerede lansert nulltakserte tjenester i andre markeder enn det norske, for eksempel ved å tilby kundene fri tilgang til Wikipedia uten å ta betalt for datatrafikken dette fører med seg.

– I blant kan det synes som om Telenor opererer under dekke av å drive ren u-hjelp, men dette er altså ene og alene et konsern drevet etter kapitalistiske prinsipper - akkurat slik det skal være, sier Olsen.

Berec skal tolke

Olsen mener EU-kommisjonen bevisst har valgt å ikke definere de spesialiserte tjenestene, og at det nå blir opp til regulatørene å tolke dette.

– Her skal både vi og andre gjøre en jobb. Ikke minst blir Berec (Body of European Regulators for Electronic Communications) sentrale i dette arbeidet, sier Nkom-sjefen.

Dette beroliger ikke Telenor, som mener detaljert regulering ofte kommer med et datostempel.

– Vi har flere ganger sett hvordan velment regulering får en rekyleffekt i framtida. Vi må unngå en situasjon hvor Eftas overvåkningsorgan Esa hele tiden må overprøve norske regelendringer. Norge er de digitale innovatørenes hjemland, burde vi ikke da være offensive og fornyende, istedenfor å være en konservativ kraft i Europa? undrer David Hansen.

Torstein Olsen er enig i at Norden er langt framme, og at nettopp dette perspektivet kan gå tapt i den europeiske debatten.

– Vi må unngå en situasjon hvor Nordens fremtredende, digitale posisjon glemmes av et Sør-Europa som lever med en annen situasjon enn vår. Derfor skal nordiske myndigheter og operatører møtes om et par uker i et forsøk på å snakke med en samlet stemme i EU, sier Olsen.

David Hansen sier Telenor ser frem til det kommende harmoniseringsmøtet, og legger til at selskapet har tro på et slikt initiativ.

Les mer: EU vanner ut nettnøytraliteten

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Til toppen